ค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

“ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
กรณีศึกษาของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
FACTORS AFFECTING BUYING DECISION PRODUCT AND SERVICE VIA ONLINE MEDIA
CASE STUDY: POPULATION IN MUANG DISTRICT CHAIYAPHUM PROVINCE
นางสาววิลาวัณย์  แซ่ตั้ง      นายพิษณุชัย  เรืองจันทึก     นางสาวศันสนีย์  ทวีรัตน์ 
นางสาวฟ้า  ทวีรัตน์       นางสาวพัชรี  ผ่านประดิษฐ์1
นรพล  จินันท์เดช
ศุภสิทธิ์  จารุพัฒน์หิรัญ2
 บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ (2) ศึกษาทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ (3) ศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์  (4) ศึกษาปัจจัยด้านต่างๆของเว็บไซด์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ของผู้บริโภค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โดยใช้แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแจกให้กับผู้บริโภคที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำในชีวิตประจำวัน ที่พักอาศัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นผู้บริโภคที่ต้องเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์  จำนวน 400 คน โดยการหาขนาดตัวอย่างด้วยสูตร Yamane จากนั้นนำมาวิเคราะห์ด้านสถิติเชิงพรรณนา ด้านการหาค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอุปมาน ด้วยสถิติ Chi-square และ One-way ANOVA วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม R Studio ผลการวิจัยพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เคยใช้บริการการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อออนไลน์ มีจำนวน 362 คน  และตัดสินใจที่จะใช้บริการการซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 392 คน ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง (69.64%) อายุ 26-30 ปี (48.88%) สถานภาพสมรส (57.40%) อาชีพ  ข้าราชการ (28.83%) รายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท (36.14%)  รายจ่ายต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท  (29.02%) 
1.                คณะผู้จัดทำ   2. ที่ปรึกษางานวิจัย
 
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่สถานที่ที่ท่านใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุด โดยส่วนใหญ่เลือก บ้าน  (51% )  ความถี่การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต มากกว่า 20 ครั้ง  และ 2-5 ครั้ง (28%)  ระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อครั้ง  น้อยกว่า ครึ่งชั่วโมง น้อยกว่า 1 ชั่วโมง (25%)  ด้านอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ท่านใช้บ่อยที่สุด ส่วนใหญ่เลือก โทรศัพท์ Android (เช่น Samsung) (28%) ด้านสินค้าและบริการที่ท่านเคยสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เลือก  เสื้อผ้า เช่น เสื้อ กางเกง (23.02%) ด้านวิธีการชำระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เลือก การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (56%) ด้านการซื้อสินค้าออนไลน์จากการเลือกเว็บไซต์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือไม่ เช่น สังเกต ด้านหน้าของ URL มี http หรือ https (รูปแม่กุญแจ) ส่วน มีระบบรักษาความปลอดภัย            (53%) ด้านจำนวนเงินมากที่สุดที่ท่านเคยสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่เลือก 1000 – 2000 บาท (37%) ด้านจำนวนครั้งที่ท่านเคยสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 12 เดือน โดยส่วนใหญ่เลือก  2 – 5 ครั้ง  (46%) ด้านสิ่งสำคัญที่สุดที่ท่านซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่เลือก ความสะดวกในการซื้อสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง (45%) การจัดส่งสินค้าที่เหมาะสมที่สุด จัดส่งโดยไปรษณีย์ (53%) บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ส่วนใหญ่เลือกเพื่อน (38%)
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในส่วนของปัจจัยทางด้านเว็บไซด์ โดยด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านราคาสินค้าและบริการตรงตามที่ผู้บริโภคต้องการ อันดับต่อมาได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้าและบริการมีราคาบอกไว้ชัดเจน สินค้าตรงตามความต้องการลูกค้าของเว็บไซด์ เว็บไซด์มีความน่าเชื่อถือ และการมีระบบชำระเงินที่สะดวก  ปัจจัยทางด้านเว็บไซด์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ ของผู้บริโภค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05 คือ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์  การใช้งานง่ายของเว็บไซด์  ความรวดเร็วในการสั่งสินค้า  ความภักดีต่อเจ้าของเว็บไซด์  ภาพลักษณ์ของเว็บไซด์  การมีสินค้าตรงตามความต้องการของเว็บไซด์  การระบุราคาสินค้าชัดเจน  การมีวิธีการชำระที่ง่ายสะดวก


คำสำคัญ : สินค้าและบริการผ่านสื่อออนไลน์


รวมสูตร โปรแกรม R studio chi square f-test t-test
> library("lsr", lib.loc="C:/Program Files/R/R-3.1.1/library")
> library("psych", lib.loc="C:/Program Files/R/R-3.1.1/library")
> datareal <- read.csv("C:/Users/Administrator/Desktop/datareal.csv")
>   View(datareal)
> View(datareal)
> summary(datareal)
     Sex             age            Status                          Education 
 female:272            :  2   married  :162   bechalor                   :276 
 male  :128   15  -  20: 10   seperated:  8   High school                : 20 
              21 – 25  : 72   single   :230   High Vocational Certificate: 30 
              26 – 30  :210                   master degree              : 70 
              31 – 35  : 44                   Vocational Certificate     :  4 
              36 up    : 62                                                   
                                                                               
 OccupationType             income               expense    behavior1    behavior2 
 Min.   :1.00   < 5000         : 28   < 5000         : 22   1   :218   2      :106 
 1st Qu.:2.00   10,001 – 15,000: 72   10,001 – 15,000: 84   1, 2:  4   5      :104 
 Median :3.00   15,001 – 20,000:104   15,001 – 20,000:100   2   : 90   3      : 80 
 Mean   :3.07   20,001 – 25,000: 60   20,001 – 25,000: 40   3   :  2   4      : 78 
 3rd Qu.:4.00   25,000 – 30,000: 26   25,000 – 30,000: 32   4   : 40   1      : 24 
 Max.   :6.00   30,001 >       : 90   30,001 >       : 46   5   : 18   4      :  4 
                5,001 – 10,000 : 20   5,001 – 10,000 : 76   6   : 28   (Other):  4 
 behavior3    behavior4     behavior5     behavior6     behavior7     behavior8 
 1   : 46   6      :114   1      : 54   2      :186   1      :190   1      :136 
 1, 2:  4   5      :102   6      : 22   2, 6   : 42   3      :148   2      : 86 
 2   : 90   2      : 44   8      : 18   6      : 28   2      : 46   3      : 52 
 3   :100   9      : 28   10     : 12   1      : 16   9      :  4   6      : 44 
 4   : 54   1      : 14   12     : 12   1, 2   : 12          :  2   5      : 32 
 5   :106   2, 6   : 14   14     : 12   2, 5   : 12   1, 2   :  2   4      : 28 
            (Other): 84   (Other):270   (Other):104   (Other):  8   (Other): 22 
   behavior9     behavior10    behavior11    behavior12       web1     
 3      :158   2      :188          :  2   2      :164   Min.   :1.000 
 2      : 68   3      : 82   1      : 98   1      : 96   1st Qu.:3.000 
 1      : 60   1      : 60   1, 2   : 16   3      : 78   Median :3.000 
 4      : 56   4      : 16   1, 2, 3: 10   4      : 42   Mean   :3.485 
 5      : 46   1, 2, 3: 10   2      :228   2, 3   : 12   3rd Qu.:4.000 
 2, 3   :  4   2, 3   : 10   2, 3   :  4   1, 2   :  4   Max.   :5.000 
 (Other):  8   (Other): 34   3      : 42   (Other):  4                 
      web2            web3        web4            web5           web6     
 Min.   :1.000   Min.   :1   Min.   :1.000   Min.   :1.00   Min.   :1.000 
 1st Qu.:3.000   1st Qu.:3   1st Qu.:4.000   1st Qu.:3.00   1st Qu.:3.000 
 Median :4.000   Median :4   Median :5.000   Median :4.00   Median :4.000 
 Mean   :4.085   Mean   :4   Mean   :4.201   Mean   :3.79   Mean   :3.965 
 3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.00   3rd Qu.:5.000 
 Max.   :5.000   Max.   :5   Max.   :5.000   Max.   :5.00   Max.   :5.000 
                             NA's   :2                      NA's   :2     
      web7            web8            web9           web10          web11    
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.00   Min.   :1.00 
 1st Qu.:3.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:3.00   1st Qu.:3.00 
 Median :5.000   Median :5.000   Median :4.000   Median :4.00   Median :4.00 
 Mean   :4.222   Mean   :4.265   Mean   :3.965   Mean   :3.92   Mean   :4.05 
 3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.00   3rd Qu.:5.00 
 Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.00   Max.   :5.00 
 NA's   :4                                                                   
     web12           web13           web14           web15           web16    
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.00 
 1st Qu.:3.000   1st Qu.:3.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:3.00 
 Median :4.000   Median :4.000   Median :5.000   Median :5.000   Median :4.00 
 Mean   :3.964   Mean   :3.815   Mean   :4.256   Mean   :4.307   Mean   :3.88 
 3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.00 
 Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.00 
 NA's   :10                      NA's   :2       NA's   :2                    
     web17           web18           web19           web20           web21     
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.000 
 1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.000 
 Median :4.000   Median :4.000   Median :5.000   Median :5.000   Median :4.000 
 Mean   :4.126   Mean   :4.175   Mean   :4.195   Mean   :4.242   Mean   :4.116 
 3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000 
 Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.000 
 NA's   :2                                       NA's   :4       NA's   :2     
     web22           web23           web24          sumweb          meanweb    
 Min.   :1.000   Min.   :1.000   Min.   :1.00   Min.   : 24.00   Min.   :1.000 
 1st Qu.:3.000   1st Qu.:4.000   1st Qu.:4.00   1st Qu.: 89.00   1st Qu.:3.708 
 Median :4.000   Median :4.000   Median :4.00   Median :100.00   Median :4.167 
 Mean   :3.662   Mean   :4.166   Mean   :4.23   Mean   : 96.72   Mean   :4.030 
 3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.000   3rd Qu.:5.00   3rd Qu.:109.25   3rd Qu.:4.552 
 Max.   :5.000   Max.   :5.000   Max.   :5.00   Max.   :120.00   Max.   :5.000 
 NA's   :4       NA's   :2                                                     
      done          decision  
 Min.   :0.000   Min.   :0.00 
 1st Qu.:1.000   1st Qu.:1.00 
 Median :1.000   Median :1.00 
 Mean   :0.905   Mean   :0.98 
 3rd Qu.:1.000   3rd Qu.:1.00 
 Max.   :1.000   Max.   :1.00 
                              
> independentSamplesTTest(
+     formula = meanweb ~ Sex,
+     data = datareal,
+     var.equal = TRUE)

   Student's independent samples t-test

Outcome variable:   meanweb
Grouping variable:  Sex

Descriptive statistics:
            female  male
   mean      4.107 3.866
   std dev.  0.691 0.873

Hypotheses:
   null:        population means equal for both groups
   alternative: different population means in each group

Test results:
   t-statistic:  2.983
   degrees of freedom:  398
   p-value:  0.003

Other information:
   two-sided 95% confidence interval:  [0.082, 0.4]
   estimated effect size (Cohen's d):  0.32

>
> mod1<-aov(meanweb ~ age, data=datareal)
> summary(mod1)
             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
age           5  19.03   3.805   7.065 2.43e-06 ***
Residuals   394 212.22   0.539                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod2<-aov(meanweb ~ Status, data=datareal)
> summary(mod2)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Status        2   1.59  0.7938   1.372  0.255
Residuals   397 229.66  0.5785              
> mod2<-aov(meanweb ~ Education, data=datareal)
> mod3<-aov(meanweb ~ Education, data=datareal)
> summary(mod3)
             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
Education     4  27.38   6.845   13.26 3.78e-10 ***
Residuals   395 203.86   0.516                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod4<-aov(meanweb ~ OccupationType, data=datareal)
> summary(mod4)
                Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
OccupationType   1   5.77   5.769   10.18 0.00153 **
Residuals      398 225.48   0.567                  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod5<-aov(meanweb ~ income, data=datareal)
> summary(mod5)
             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
income        6  12.19  2.0321   3.646 0.00156 **
Residuals   393 219.05  0.5574                  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod6<-aov(meanweb ~ expense, data=datareal)
> summary(mod6)
             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
expense       6  24.75   4.124   7.849 5.35e-08 ***
Residuals   393 206.50   0.525                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod7<-aov(meanweb ~ behavior1, data=datareal)
> summary(mod7)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
behavior1     6   8.43   1.405   2.478  0.023 *
Residuals   393 222.82   0.567                
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod8<-aov(decision ~ behavior1, data=datareal)
> summary(mod8)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
behavior1     6  0.303 0.05047   2.631 0.0163 *
Residuals   393  7.537 0.01918                
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod9<-aov(meanweb ~ behavior2, data=datareal)
> summary(mod9)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
behavior2     7   4.08  0.5832   1.006  0.426
Residuals   392 227.16  0.5795               
> mod10<-aov(decision ~ behavior2, data=datareal)
> summary(mod10)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
behavior2     7  0.236 0.03374   1.739 0.0984 .
Residuals   392  7.604 0.01940                
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod11<-aov(meanweb ~ behavior3, data=datareal)
> summary(mod11)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
behavior3     5   3.59  0.7187   1.244  0.288
Residuals   394 227.65  0.5778              
> mod12<-aov(decision ~ behavior3, data=datareal)
> summary(mod12)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
behavior3     5  0.261 0.05220   2.714   0.02 *
Residuals   394  7.579 0.01924                
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod13<-aov(decision ~ meanweb, data=datareal)
> summary(mod13)
             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
meanweb       1   0.41  0.4101   21.97 3.81e-06 ***
Residuals   398   7.43  0.0187                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod14<-aov(decision ~ web1, data=datareal)
> summary(mod14)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
web1          1  0.034 0.03391   1.729  0.189
Residuals   398  7.806 0.01961              
> mod15<-aov(decision ~ web4, data=datareal)
> summary(mod14)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
web1          1  0.034 0.03391   1.729  0.189
Residuals   398  7.806 0.01961              
> mod15<-aov(decision ~ web5, data=datareal)
> summary(mod15)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
web5          1  0.076 0.07647    3.92 0.0484 *
Residuals   398  7.764 0.01951                
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> mod16<-aov(decision ~ web6, data=datareal)
> summary(mod16)
             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
web6          1  0.170 0.17046   8.802 0.00319 **
Residuals   396  7.669 0.01937                  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
2 observations deleted due to missingness
> mod17<-aov(decision ~ web7, data=datareal)
> summary(web7)
Error in summary(web7) : object 'web7' not found
> summary(mod17)
             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)   
web7          1  0.327  0.3268   17.14 4.24e-05 ***
Residuals   394  7.512  0.0191                    
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
4 observations deleted due to missingness
> mod18<-aov(decision ~ behavior4, data=datareal)
> summary(mod18)
             Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
behavior4    26  0.399 0.01533   0.769  0.787
Residuals   373  7.441 0.01995              
> mod19<-aov(decision ~ behavior5, data=datareal)
> summary(mod20)
Error in summary(mod20) : object 'mod20' not found
> summary(mod19)
             Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)  
behavior5    97  2.496 0.02573   1.454 0.00907 **
Residuals   302  5.344 0.01770                  
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
> summary(mod20)
Error in summary(mod20) : object 'mod20' not found