วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งานบริหารงานเทศบาล เราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน?
เทศบาลท้องที่ มีหน้าที่พัฒนาในท้องที่ท้องถิ่นที่ตัวเองดูแล
สิ่งที่ควรเริ่มก่อน ผมคิดว่าควรเริ่มจากสุขอนามัย มลภาวะแวดล้อมเป็นสิ่งแรก  ถ้าดูแลจัดการขยะ แม่น้ำลำคองให้ใสสะอาด กลิ่นสารเคมีต่างๆต้องไม่มี การจัดการกับวัตถุอันตราย  เพื่อความปลอดภัยของชุมชน
การจัดการขยะ จัดการยังไงให้จบ ถังขยะเพียงพอหรือไม่ วิธีการกำจัดขยะเป็นแบบฝังกลบ หรือแบบเตาเผา  ถ้าเตาเผาจะมีมลภาวะทำลายชั้นบรรยากาศหรือไม่ ต้องศึกษากันให้ระเอียด  เผาแล้วเผาทิ้งเลย หรือว่า สามารถนำพลังงานความร้อนกลับมาทำประโยชน์อะไรได้ เช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลต่างๆ
2. การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทาง  ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับปริมาณรถหรือไม่เพียงพอหรือไม่ มีส่วนไหนที่ยังชำรุด และยังเป็นหลุมเป็นบ่อหรือไม่  ดูตามความจำเป็นเหมาะ เพื่อไม่ให้กระทบกับงบประมาณด้านอื่นๆ
3. ด้านภูมิทัศน์ การปรับปรุงภูมิทัศน์เช่นตามสถานที่่สำคัญต่างๆ เช่นอนุสาวรีย์ สวนสาธารณะ หรือตามหน่วยงานราชการ  การปรับปรุงสถานที่ที่ง่ายที่สุดหรือหาที่ปลูกต้นไม้ให้ได้เยอะที่สุด  คืนพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ อาจใช้เป็นที่พักผ่อนหรือสถานที่่ท่องเที่ยวของประชาชน เช่นตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ จัดหาสถานที่นั่ง ปลูกต้นไม้ หรือสถานที่ออกกำลังกาย ที่ปั่นจักรยาน
4. ด้านการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ มีการให้ความรู้ และเข้าไปทำลายสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อต่างๆ เช่นไข้เลือดออก หรือโรคอื่นๆเช่นไข้หวัดต่างๆ อหิวาตกโรค
5. ด้านการศึกษา  มีการสำรวจจำนวนนักเรียนในเขตปกครอง  ให้ความช่วยเหลือ ด้านอุปกรณ์การเรียน และสร้างแหล่งเรียนรู้ รวมถึงทุนสนับสนุนต่างๆ การลงทุนการเกษตรกรรมในโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือด้านทุนอาหารกลางวันเช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การทำสวนผักการปลูกผักสวนครัวต่างๆ การสนุบสนุนหนังสือเรียนโดยใช้แบบเรียนที่สามารถยืมเรียนได้
6. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มีการสนับสนุุนจัดงานตามเทศกาลต่างๆเช่น ลอยกระทง สงกรานต์ วันพระใหญ่ต่างๆ นอกจากนี้ยังเข้าไปสนับสนุน สินค้าในท้องถิ่น เช่นหัตถกรรม เช่นผ้าไหม เสื่อพื้นบ้าน เพื่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพประจำตำบลเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  การสนับสนุนวงดนตรีพื้นบ้าน เช่น วงโปงลาง เช่นการสนับสนุนการซื้อเครื่องดนตรี ให้กับนักเรียนที่จัดตั้งวงโปงลาง เพื่อใช้แสดงงานตามเทศกาลต่างๆ หรือส่งเข้าประกวดตามเวทีต่างๆ

งานบริหารงานเทศบาล เราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน?


งานบริหารงานเทศบาล เราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน?
เทศบาลท้องที่ มีหน้าที่พัฒนาในท้องที่ท้องถิ่นที่ตัวเองดูแล
สิ่งที่ควรเริ่มก่อน ผมคิดว่าควรเริ่มจากสุขอนามัย มลภาวะแวดล้อมเป็นสิ่งแรก  ถ้าดูแลจัดการขยะ แม่น้ำลำคองให้ใสสะอาด กลิ่นสารเคมีต่างๆต้องไม่มี การจัดการกับวัตถุอันตราย  เพื่อความปลอดภัยของชุมชน
การจัดการขยะ จัดการยังไงให้จบ ถังขยะเพียงพอหรือไม่ วิธีการกำจัดขยะเป็นแบบฝังกลบ หรือแบบเตาเผา  ถ้าเตาเผาจะมีมลภาวะทำลายชั้นบรรยากาศหรือไม่ ต้องศึกษากันให้ระเอียด  เผาแล้วเผาทิ้งเลย หรือว่า สามารถนำพลังงานความร้อนกลับมาทำประโยชน์อะไรได้ เช่นโรงไฟฟ้าชีวมวลต่างๆ
2. การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทาง  ได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับปริมาณรถหรือไม่เพียงพอหรือไม่ มีส่วนไหนที่ยังชำรุด และยังเป็นหลุมเป็นบ่อหรือไม่  ดูตามความจำเป็นเหมาะ เพื่อไม่ให้กระทบกับงบประมาณด้านอื่นๆ
3. ด้านภูมิทัศน์ การปรับปรุงภูมิทัศน์เช่นตามสถานที่่สำคัญต่างๆ เช่นอนุสาวรีย์ สวนสาธารณะ หรือตามหน่วยงานราชการ  การปรับปรุงสถานที่ที่ง่ายที่สุดหรือหาที่ปลูกต้นไม้ให้ได้เยอะที่สุด  คืนพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ อาจใช้เป็นที่พักผ่อนหรือสถานที่่ท่องเที่ยวของประชาชน เช่นตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ จัดหาสถานที่นั่ง ปลูกต้นไม้ หรือสถานที่ออกกำลังกาย ที่ปั่นจักรยาน
4. ด้านการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ มีการให้ความรู้ และเข้าไปทำลายสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อต่างๆ เช่นไข้เลือดออก หรือโรคอื่นๆเช่นไข้หวัดต่างๆ อหิวาตกโรค
5. ด้านการศึกษา  มีการสำรวจจำนวนนักเรียนในเขตปกครอง  ให้ความช่วยเหลือ ด้านอุปกรณ์การเรียน และสร้างแหล่งเรียนรู้ รวมถึงทุนสนับสนุนต่างๆ การลงทุนการเกษตรกรรมในโรงเรียน เพื่อช่วยเหลือด้านทุนอาหารกลางวันเช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การทำสวนผักการปลูกผักสวนครัวต่างๆ การสนุบสนุนหนังสือเรียนโดยใช้แบบเรียนที่สามารถยืมเรียนได้
6. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มีการสนับสนุุนจัดงานตามเทศกาลต่างๆเช่น ลอยกระทง สงกรานต์ วันพระใหญ่ต่างๆ นอกจากนี้ยังเข้าไปสนับสนุน สินค้าในท้องถิ่น เช่นหัตถกรรม เช่นผ้าไหม เสื่อพื้นบ้าน เพื่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพประจำตำบลเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  การสนับสนุนวงดนตรีพื้นบ้าน เช่น วงโปงลาง เช่นการสนับสนุนการซื้อเครื่องดนตรี ให้กับนักเรียนที่จัดตั้งวงโปงลาง เพื่อใช้แสดงงานตามเทศกาลต่างๆ หรือส่งเข้าประกวดตามเวทีต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เงินติดล้อ สาขาถนนพระยาสัจจา JA

เงินติดล้อ สาขาถนนพระยาสัจจา JA

ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ สาขาถนนพระยาสัจจา ตั้งอยู่บนถนนพระยาสัจจา ในเมืองชลบุรี ใกล้ธนาคารทิสโก้
126/323-324 ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี  20000
เบอร์โทร 038-783029 แฟกซ์ 038-783030  มือถือ 061-4183745
- บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
อยู่ในเครือกรุงศรี  รับจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์

รับจัดสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์  เก๋ง กระบะ รถบรรทุก รถไถ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่อรองได้ บริการรวดเร็วเป็นกันเอง
เชิญแวะไปใช้บริการได้ครับ

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เงินติดล้อ สาขาหนองชาก

ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ สาขาหนองชาก ใกล้สี่แยกหนองชาก ข้างโลตัสหนองชาก
9/24 ม.3 ต. หนองชาก อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี 20170
เบอร์โทร 038-297036 แฟกซ์ 038-297037
- บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
อยู่ในเครือกรุงศรี  รับจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์
สาขาหนองชาก โปรโมชั่น ดอกเบี้ย 1.19% ถึง 31 ธันวาคม 2558
ปกติ 1.75%
รับจัดสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์  เก๋ง กระบะ รถบรรทุก รถไถ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ต่อรองได้ บริการรวดเร็วเป็นกันเอง
เชิญแวะไปใช้บริการได้ครับ

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

How to be good leader

You will be smarter when you take the action on the critical situation while other just looking on it.
Sometime I think I am not smarter than other one but I just pass the time like this before.
I'm feeling look like the old teacher that the young one doesn't want ask for the comment until I will leave. I just know that I'm valuable. 
I will leave here with something and I will coach them anythings I known. 
6 months for here, I have been shown my ability what I have done. Mygoodness my manner my behavior. I don't want to tell you that I better than other but it's good for you to walk follow my way. I never anger you all even think bad for my subordinate.
I will go for bigger and you will bigger too.
I have one thing to tell you that "Don't leave just any customer".

I have pride for my position today.
I don't want to turn the time back.
I candidate from here begin at the lower position like other. What I have got from the ex-company. I mean a lot of knowledge, skill and experience that i have got. 
Less people that know computer will good in typing skill but I have. less people who know computer will good in English but I have. The computer skill in the technicial level will be enough for me to be the foundation of action manager support position. That mean I will not stop in the position like today. Yah I will be older and bigger that I have to growth up.
Less people know about my ability until they are staywith me. Sometime I will look like nonsense in other guy eyes but if you stay with me and look. And if you know the reason what I have done. You will understand why I did like that.

การตั้ง สร้าง startup Program / How to manage/remove startup Programs in Windows 7

พี่ครับ ผมจะตั้งค่า startup โปรแกรมทำอย่างไร การที่เราจะปิด startup โปรแกรมมันทำได้ง่ายมาก แต่การจะเปิดมันยากกว่า
"Startup Program" คือโปรแกรมแรกที่เปิดขึ้นมาเวลาเรา Boot เข้า windows คือเราไม่ต้องไปคลิ๊กมันมันจะเปิดขึ้นมาเอง ตึ้งๆ ส่วนใหญ่ จะเป็นโปรแกรม scan virus, LINE, SKYPE และโปรแกรมอื่นๆ บางทีอาจจะ run in background
การเข้าไปปิดง่ายมาก

กดปุ่ม startwindows พิมพ์ msconfig จากนั้นเลือกแถบที่ 4 ด้านบน คือ startup
อยากปิดแค่ ติ๊กออก ตรงโปรแกรมที่ต้องการปิด ถ้าอยากปิดหมด ก็ disable all อันนี้ไม่แนะนำ เปิดหมดคือ enable all

แล้วถ้าจะเปิดละทำอย่างไร

แล้วถ้าเราอยากจะตั้งโปรแกรมที่มันไม่มีใน list นี้ทำไงเช่น อยากเปิดเครื่องมาเข้าโปรแกรม ฟังเพลง เข้า internet exprorer เลย หรือ โปรแกรมอื่นๆเช่นเกมส์ เป็นต้นทำไง


ไม่ยากครับ
เราใช้เมนูที่เรียกว่า regisedit.exe
กดปุ่ม startwindows พิมพ์คำว่า regisedit
จากนั้นเลือกเมนูด้านซ้ายมือ เริ่มตั้งแต่ Forder ดังนี้

จะไปสิ้นสุดที่ folder run ตัวนี้เราจะเห็นสิ่งที่คอมเราเรียกโปรแกรม startup ขึ้นมาทั้งหมด เราจะลบออกจากหน้านี้ก็ได้หรือจะ add เข้าไปใหม่
การ add ทำได้ไม่ยาก

จากนั้นตั้งชื่อโปรแกรม ที่เราอยากตั้งเช่น Chrome
จากนั้นดับเบิ้ล คลิ๊ก โปรแกรมที่เราจะตั้งใหม่ จะโผ่หน้านี้ขึ้นมา
คือช่องนี้เราต้องไปเอาที่อยู่ของหน้าโปรแกรมที่เราจะตั้งมาใส่วิธีการหาที่อยู่ไม่ยากเช่น
โปรแกรม Chrome "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-quic
โดยเราเอามาจาก คลิ๊กขวา โปรแกรมที่เราอยากได้ที่หน้า desktop แล้ว properties จะพบที่อยู่
แล้วคลิ๊กขวาอีกแล้ว copy ตัวหนังสือไว้จากนั้นกลับไปที่ regisedit อีกรอบ นำที่อยู่ตรงนี้ ไปวางไว้ที่หน้าโปรแกรมที่เราดับเบิ้ลคลิ๊ก แล้ว ctrl+V ลงไป enter จบ

จากนั้นลองทดสอบด้วยการรีสตาร์ทเครื่องอีกรอบ แล้วคุณจะ เซอร์ไพส์สุดๆ

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การสร้าง GIF การ์ตูนและ อัพขึ้นเฟสบุค

ตัวอย่าง
เริ่มต้นจากไปวาดทีละเฟรมในโปรแกรม AI
จากนั้นตั้งชื่อไฟล์แต่ละเฟรม เรียง 1 2 3 4 5 6 ตามใจชอบ
ได้รูปตามใจชอบแล้ว ใช้โปรแกรม Photoscape เปิดมาเลือกสร้างภาพเคลื่อนไหว
เรียงตามชื่อที่เราเรียงไว้
คลิ๊กค้างแล้วลากไปวางไว้บนเรียงตามลำดับ
จากนั้นกดปุ่มบันทึก ก็จะได้ไฟล์ .GIF
จากนั้นเอาไปอัพบนเวปไซด์ที่ฝากรูป

คลิ๊ก --> เลือกรูป แล้วอัพโหลด
วางบน url แล้ว enter 
จากนั้นคลิ๊กขวาที่รูป แล้วเลือก copy url image นำไปวางในเฟส
วาง url ในสเตตัส แล้วเว้นวรรค รอสักครู่ แก้ไขข้อความแล้วใช้การได้เลย

เป็นอันเสดพิธี

ฝากไลค์ ฝากแชร์ด้วยนะครับ